top of page

STATUT FUNDACJI "SAMOUZDRAWIANIE"

§ 1

Powołuje się Fundację o nazwie „Samouzdrawianie”, zwaną dalej Fundacją.

§ 2

 1. Fundacja działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

 2. W zakresie niezbędnym do właściwego realizowania swoich celów, Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej oraz współpracować z instytucjami zagranicznymi.

 3. Fundacja może tworzyć oddziały, ośrodki, filie, a także przystępować do spółek i fundacji. Decyzje w tej sprawie podejmuje Zarząd w formie uchwały, która określa szczegółowe zasady ich tworzenia i strukturę organizacyjną. 

§ 3

Siedzibą Fundacji jest Wrocław.

§ 4

Fundacja powołana jest na czas nieoznaczony.

§ 5

 1. Fundatorem Fundacji jest Anna Olszewska.

 2. Na założenie Fundacji Fundator przekazuje kwotę 1.000 zł słownie jeden tysiąc złotych.

 3. Fundator uchwala treść statutu Fundacji i jego późniejsze zmiany.

 4. Fundator wyznacza główne kierunki działania Fundacji. 

 5. Fundator powołuje Zarząd Fundacji, może także odwoływać i powoływać członków zarządu przed upływem kadencji oraz mianować Prezesa i/lub Wiceprezesa Zarządu.

§ 6

Celem Fundacji jest:

 1. Przyczynianie się do wzrostu świadomości możliwości samouzdrawiania organizmu, rozwoju osobistego i duchowego ludzi.

 2. Informowanie o aktualnych możliwościach/metodach wspomagających proces zdrowienia. 

 3. Wspomaganie samoleczenia ludzi, ich samorealizację i twórczy rozwój.

 4. Wzmacnianie procesów samouzdrawiania organizmu szczególnie u osób z diagnozą onkologiczną oraz niepełnosprawnych.

 5. Poznawanie i popularyzowanie doświadczeń samoleczenia ludzi.

§ 7

 1. Fundacja realizując cele statutowe prowadzi działalność: ochrony i profilaktyki zdrowia, pomocy społecznej, kulturalną i oświatową.

 2. Fundacja prowadzi działalność w formie nieodpłatnej i odpłatnej.

 3. W zakres działalności nieodpłatnej pożytku publicznego wchodzi: 

 • zachęcanie ludzi do praktyk doskonalenia osobistego i ich praktycznego zastosowania w życiu codziennym,

 • pomoc i pośredniczenie w umacnianiu pokoju, harmonii i miłości pomiędzy ludźmi,

 • wspomaganie rozwoju potencjalnych możliwości ciała i umysłu człowieka,

 • propagowanie ideałów dobra, miłości i wybaczenia,

 • propagowanie zdrowego trybu życia,

 • prowadzenie informacyjnej strony internetowej, tworzenie bazy danych metod wspomagających proces leczenia,

 • doradztwo w obrębie działań prowadzących do samoleczenia,

 • pomoc dzieciom i dorosłym osobom chorym, niepełnosprawnym działania charytatywne,

 • współpraca z osobami fizycznymi i prawnymi, organizacjami i ośrodkami pozarządowymi w kraju i za granicą, z możliwością wspierania i dofinansowywania ich inicjatyw zbieżnych z celami Fundacji, 

 • współpraca z organami władzy państwowej, samorządowej, ośrodkami masowego przekazu, przedsiębiorstwami w zakresie niezbędnym dla realizacji celów Fundacji,

 • działalność wydawnicza i informacyjna,

 • inne działania służące realizacji celów statutowych Fundacji,

 • możliwość członkostwa w organizacjach non profit polskich i zagranicznych o celach statutowych zbieżnych z celami Fundacji.

 • 4. W zakres działalności odpłatnej pożytku publicznego wchodzi: 

   

 • organizowanie i realizowanie wydarzeń kulturalnych i artystycznych w tym koncertów, różnego typu wydarzeń muzycznych, spektakli, widowisk, wystaw, aukcji, targów, prezentacji artystycznych, plenerów malarskich, spotkań dyskusyjnych, integracyjnych i innych, 

 • organizację wykładów, warsztatów, szkoleń, kursów, zajęć mających na celu wzmocnienie i wspomaganie procesów samoleczenia organizmu, rozwijających osobowość i/lub aktywność fizyczną,

 • realizowanie zajęć, kursów z zakresu arteterapii, naturoterapii,

 • wspomaganie rozwoju potencjalnych możliwości ciała i umysłu człowieka,

 • przygotowywanie i tłumaczenie na i z języków obcych publikacji związanych tematycznie z działalnością Fundacji, 

 • pomoc dzieciom i dorosłym osobom chorym, 

 • tworzenie i prowadzenie ośrodków pracy twórczej,

 • inne działania służące realizacji celów statutowych Fundacji.

§ 8

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

§ 9

 1. Władzami fundacji jest Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem.

 2. Funkcję Członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję. 

 3. Zarząd składa się z minimum jednego i/lub więcej członków powoływanych przez Fundatora na roczną kadencję. 

 4. Odwołanie Członka Zarządu następuje w przypadku: złożenia rezygnacji przez Członka Zarządu lub z decyzji Fundatora w związku z nienależytym wykonywaniem obowiązków przez Członka Zarządu lub niezdolności do pełnienia ww funkcji np. z powodu choroby lub braku czasu.

 5. Fundator może pełnić funkcję Prezesa Zarządu lub być Członkiem Zarządu. 

 6. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz. 

 7. Uchwały Zarządu zapadają podczas głosowania, zwykłą większością głosów. W razie niemożności podjęcia uchwały, z powodu braku większości, głos Prezesa Fundacji jest decydujący.

 

§ 10

 1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji we wszystkich sprawach Prezes Zarządu może składać samodzielnie. 

 2. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji we wszystkich sprawach do kwoty 200,00 zł (słownie: dwieście złotych) każdy członek Zarządu może składać samodzielnie. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji w sprawach powyżejkwoty 200,00 zł (słownie: dwieście złotych) składa jednoosobowo Prezes Fundacji.

 3. Posiedzenia Zarządu zwoływane są w razie potrzeby przez Prezesa Zarządu lub na wniosek Fundatora, nie rzadziej jednak niż raz na rok.

 4. Do obowiązków Zarządu należy w szczególności:

 1. kierowanie działalnością Fundacji zgodnie z jej celami i jej gospodarką finansową,

 2.  składanie oświadczeń woli i dokonywanie czynności prawnych

 3. podejmowanie decyzji w sprawach tworzenia i znoszenia jednostek organizacyjnych Fundacji,

 4. ustanawianie pełnomocników,

 5. przedkładanie Fundatorowi projektu planu finansowego oraz planu działań na następny rok,

 6. decydowanie o nabywaniu i zbywaniu wszelkich praw majątkowych,

 7. podejmowanie decyzji w sprawach pracowniczych.


§ 11

1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski wniesiony przez Fundatora w kwocie 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) oraz inne mienie, jak nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w toku jej działania.

2. Majątek Fundacji przeznaczony jest na realizację celów statutowych Fundacji.

3. Dotacje, darowizny, spadki i zapisy będą przeznaczone na realizacje celów niniejszego statutu chyba, że ofiarodawcy wskazali inny konkretny cel, na jaki mają być przeznaczone.

4. Fundacja może nabywać i zbywać oraz obciążać nieruchomości, a także dokonywać najmu i ponosić jego koszty.

§ 12

Dochody Fundacji pochodzą z:

 1. darowizn, spadków i zapisów, 

 2. dotacji, subwencji, grantów krajowych i zagranicznych, 

 3. działalności odpłatnej pożytku publicznego, 

 4. odsetek od lokat kapitałowych i papierów wartościowych, 

 5. odsetek od wkładów na rachunkach bankowych, 

 6. dywidend i innych zysków z akcji i udziałów w spółkach kapitałowych,

 7. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych, 

 8. dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego fundacji.

§ 13

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe, certyfikaty i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji, przyczyniającym się do realizacji celów statutowych, na podstawie własnych regulaminów. 


§ 14

 1. W ramach realizacji celów statutowych Fundacja może połączyć się z inną fundacją.

 2. Decyzję o połączeniu Fundacji z inną fundacją podejmuje Fundator z zachowaniem formy pisemnej.

§ 15

Fundacja odpowiada za zobowiązania całym swoim majątkiem.

§ 16

1. Fundator może podjąć decyzję o likwidacji Fundacji.

2. Fundacja ulega likwidacji wobec wyczerpania środków finansowych i majątku Fundacji.

3. W przypadku ciężkiej choroby Fundator może powołać pisemnym oświadczeniem woli swojego Przedstawiciela o czym Fundator informuje Zarząd Fundacji.

4. W razie śmierci Fundatora w jego miejsce wstępuje wskazany przez niego jego Przedstawiciel. W przypadku braku takiego wskazania Fundacja podlega likwidacji.

§ 17

Majątek Fundacji po jej likwidacji zostanie przeznaczony przez Fundatora lub jego Przedstawiciela na realizację celów zgodnych z celem Fundacji lub zostanie przekazany na inną fundację, której cele są zbieżne z celami Fundacji.

bottom of page